Tidigare informationsblad

Insamlingsstiftelsen SELMA

Plusgiro 512874-9. Bankgiro 666-9667. Swish 123 077 83 08

Stiftelsen SELMA har inga egna missionärer. Vi stödjer Inhemska kyrkor i deras verksamhet, främst den Evangelisk-lutherska kyrkan i Botswana (ELCB).  Vi stödjer också ett bibelöversättningsprojekt (KBTP) i Botswana, som bedrivs i Bibelsällskapets regi. Dessutom hjälper vi några barnfamiljer i Zimbabwe (fadderbarn). Bidrag sänds även till Faraja barnhem för föräldralösa barn i Kenya.

 Anslag till den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Botswana, ELCB

Alltifrån Stiftelsens tillkomst ha vårt syfte varit att bidra till ELCBs arbete på olika sätt. Det har gällt anslag till kyrkans prästutbildning, kvinnoarbetet, arbete bland barn och unga samt anslag till kyrkobyggnader och övrig verksamhet.

 Bibelöversättningsarbete.

Det bedrivs som ett projekt (KBTP) under Botswana bibelsällskap, BSB. Projektet innebär översättning av hela Bibeln till kalangaspråket, som talas i norra Botswana. Projektet stöds av SELMA och ytterligare tre andra organisationer, varav BSB är en. Tidigare har Nya Testamentet och Psaltaren översatts och tryckts. Under 2018 har översättnngen av hela Bibeln slutförts och arbete pågår för sprida den.

Stöd till barnfamiljer och ”fadderbarn” i Zimbabwe.

SELMA hjälper också några barnfamiljer i Zimbabwe med pengar till mat, kläder och skolavgifter. Vi tar gärna emot gåvor även till detta arbete, vïlket är mycket behjärtansvärt. Nöden i Zimbabwe är mycket stor. Mer än 90 % av befolkningen saknar arbete eller anställning. Det är stor brist på mat. Många barn drabbas av svält. Sjukvård och skolor fungerar dåligt. På många håll fungerar inte heller vattenförsörjningen. Trots att landet fått ett nytt styre, är framtiden oviss.

Faraja barnhem för föräldralösa barn. (Se särskild sida på hemsidan).

Under 2017 har SELMA beslutat att ge stöd till Faraja barnhem, som drivs i nära samarbete med den ev.-lutherska församlingen.

På dessa områden har SELMA uppgifter som vi hoppas kunna fortsätta att ta ansvar för genom de gåvor som vi får. Stiftelsen SELMA har inga egna fonder eller andra tillgångar. Vi är helt beroende av de gåvor vi får. Vi tackar våra givare för stöd under gångna år.

Gudstjänst, Francistowns kyrka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *